Koibitotachi

 
17 songs inspired by the tanka poetic form

Après avoir erré perdu
Wakaki ko ga
Chibusa osae
Yoru no cho ni

Hito kaesazu
Yûgure ni
Higurashi no
Harusame no
Hito ni

Je trace ces souvenirs de toi
Anata no atama wo
Ikahoro no
Tokigami ni

Je porte ton coeur
Waga kokoro
Yo no naki ni
Koibitotachi

© 2019